Số/Ký hiệu văn bản Số: 90/2013/TT-BTC
Ngày ban hành Jun 28, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Công Hiệp
Trích yếu Hướng dẫn Xây dựng Dự toán Ngân sách năm 2014 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014
Nội dung Tải File đính kèm: 90/2013/TT-BTC

Tài liệu đính kèm