Thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (Ban hành tại Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An)

a) Trình tự thực hiện

            Bước 1Đăng ký và tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung:

        - Tiếp nhận đăng ký mua sắm tài sản tập trung từ các đơn vị đầu mối hoặc các đơn vị độc lập theo mấu 1a Thông tư số 35/2016/TT.BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính;

        + Đợt 1: Trước ngày 15/02 hàng năm;

        + Đợt 2: Trước ngày 31/7 hàng năm;

            Bước 2. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung

            - Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung thực hiện theo luật đấu thầu.

                b) Cách thức thực hiện

                - Các cơ quan, tổ chức đơn vị: căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chủ trương mua sắm, kinh phí ngân sách được giao, kinh phí hợp pháp của đơn vị, nhu cầu mua sắm tài sản và căn cứ danh mục tài sản mua sắm tập trung được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 lập tờ trình kèm theo mẫu đăng ký mua sắm tài sản gửi cơ quan chủ quản ( nếu là đơn vị trực thuộc), gửi trực tiếp Sở Tài chính Nghệ An và Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính (nếu là đơn vị độc lập) theo mấu 1a của Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung. Các đơn chủ quản căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, kinh phí được giao của các đơn vị trực thuộc, chủ trương mua sắm và nhu cầu mua sắm tài sản của các đơn vị trực thuộc lập tờ trình kèm theo mẫu đăng ký 1a  Thông tư 35/2016 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính và Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu.

                c) Thành phần hồ sơ

                - Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền ( nếu là nguồn kinh phí ngân sách);

                - Quyết định sử dụng kinh phí của đơn vị dự toán (nếu là nguồn kinh phí sự nghiệp);

                - Chủ trương mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

                - Tờ trình kèm theo bản đăng ký mua sắm tài sản theo mẫu 1a Thông tư 35/2016/TT. BTC;

                - Tờ trình kèm theo bản đăng ký mua sắm tài sản theo mẫu 1a Thông tư 35/2016/TT. BTC;

                d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

                đ) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

            Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký nếu Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính không có phản hồi thì coi như hồ sơ đã đây đủ;

            Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin hoặc chưa đúng biểu mẫu cần làm rỏ và giải trình  thì: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính sẽ thông tin trực tiếp bằng điện thoại hoặc văn bản để hai bên phối hợp hoàn thiện.

            Đối với hồ sơ đã đầy đủ, đúng theo quy định Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính tiến hành triển khai các bước theo quy định của luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

                e) Đối tượng thực hiện thủ tực hành chính

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản nằm trong danh mục phải mua sắm tập trung đã được quy định tạiQuyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

                g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

            - Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Nghệ An

                h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            - Lưu hồ sở để thực hiện (nếu hồ sơ đầy đủ)

            - Trả lời bằng văn bản ( nếu hồ sờ không đúng hoặc chưa đầy đủ)

            - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và Thỏa thuận khung cho đơn vị đăng ký mua sắm tài sản.

            i) Phí, lệ phí:   không thu

            k) Tên mẫu đăng ký mua sắm tập trung: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2016 ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính.

            l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

                - Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

                - Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

                - Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

                - Căn cứ Thông tư số 35/2016TT-TBTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

                - Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

                - Căn cứ Hướng dẫn số 2717/HD - STC ngày 28/9/2016 của Sở tài chính Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản tài sản nhà nước theo phương thức trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

                - Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-STC ngày 25/11/2016 của Sở Tài chính Nghệ An về việc phân công, ủy quyền thực hiện Mua sắm Tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

                m)  Mẫu thực hiện mua sắm tập trung

                 1. Mẫu 01a/TH/MSTT:  Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của Bộ, Ngành, Địa phương;

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính)

                2. Mẫu 01b/TH/MSTT:  Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung Quốc gia;

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính)

                 3. Mẫu số 03/TTK/MSTT:  Thỏa thuận khung mua sắm tập trung;

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính)

                 4. Mẫu số 04a/HĐMS/MSTT: Hợp đồng mua sắm tài sản ( áp dụng cho  trường hợp mua sắm theo cách thức Thỏa thuận khung);

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính)

                 5. Mẫu số 05a/BBGN/MSTT:  Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản (Áp dụng cho trường hợp mua sắm theo cách thức thỏa thuận khung)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính)


Biểu mẫu kèm theo: