Thủ tục xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ và giải quyết hồ sơ .

Bước 3: Thông báo trả kết quả giải quyết

2. Địa điểm, cách thức thực hiện:

- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính, số 64 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; số điện thoại 02383599273; Fax: 0383830654; vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công: 01 bản chính;

Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính;

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản bị mất, hủy hoại.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Tài chính

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trình UBND tỉnh xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

  - Quy chế làm việc của Sở Tài chính.

- Và các văn bản khác có liên quan.


Biểu mẫu kèm theo: