Mua hóa đơn lẻ (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

Bước 2: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ hồ sơ và giải quyết hồ sơ .

Bước 3: Sở Tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán.

2. Địa điểm, cách thức thực hiện:

- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài chính, số 64 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; số điện thoại 02383599273; Fax: 0383830654; vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu cử cán bộ đi mua hóa đơn  kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp được cử đi mua hóa đơn: 01 bản sao công chứng

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quy chế làm việc của Sở Tài chính.

- Và các văn bản khác có liên quan.


Biểu mẫu kèm theo: