Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2022 Biểu 62 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020
2022 Biểu 63 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020
2022 Biểu 64 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020
2022 Biểu 66 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2022 Biểu 65 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020
2022 Biểu 67 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2022 Biểu 68 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu 62 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu 63 78/QĐ-UBNd 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2019 Biểu 64 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
4
Báo cáo quyêt stoans chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019
2019 Biểu 65 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
5
Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2019
2019 Biểu 66 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 Biểu 67 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
7 Báo cáo quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019 Biểu 68 78/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
7

Báo cáo quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018


2018 Biểu 68 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo quyết toán bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 Biểu 67 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5
Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
2018 Biểu 66 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
2018 Biểu 65 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
2018 Biểu 64 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu 63 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu 62 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017, quyết toán NSNN năm 2017 tỉnh Nghệ An 2017 Biểu 1-8 573/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh)

2016 Phụ lục 1, 2, 3, 4 572/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2017 2017 Biểu 1-7 22/NQ-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Nghị quyết điều chỉnh quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An 2016 Phụ lục 1, 2, 3 21/Q-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word