Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Nghị quyết điều chỉnh quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An 2016 Phụ lục 1, 2, 3 21/Q-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
4 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2017 2017 Biểu 1-7 22/NQ-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh)

2016 Phụ lục 1, 2, 3, 4 572/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017, quyết toán NSNN năm 2017 tỉnh Nghệ An 2017 Biểu 1-8 573/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định
File Excel
File Word