Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh 2019 Biểu 1-12 8988/TTr-UBND 26/11/2018 Quyết định
File Excel
File Word