Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2022 Biểu 34 9127a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2022
2022 Biểu 33 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

2022 Biểu 35 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2022
2022 Biểu 36 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022

2022 Biểu 37 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2022 Biểu 38 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 39 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
2022 Biểu 40 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

2022 Biểu 41 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 42 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 43 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2022 Biểu 44 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022
2022 Biểu 45 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
13 Báo cáo danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 2021 Biểu 45 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
12 Báo cáo dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021
2021 Biểu 44 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
9
Báo cáo tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021

2021 Biểu 41 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2021
2021 Biểu 43 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
10
Báo cáo dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021
2021 Biểu 42 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
8
Báo cáo dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021
2021 Biểu 40 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
7 Báo cáo dự toán chi đầu tư phát triển cuả ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu 39 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2021 Biểu 38 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu 37 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 Biểu 36 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu 35 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
2
Báo cáo cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021
2021 Biểu 34 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2021
2021 Biểu 33 8372/TTR-UBND 26/11/2020 Quyết định
File Excel
File Word
13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

           
2020 Biểu 45 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020


2020 Biểu 44 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 43 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 42 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word