Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 61 765/TTR-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 60 765/TTR-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 59 765/TTr-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 4 năm 2021 2021 Biểu 61 5461/STC-NST 31/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2021 2021 Biểu 60 5461/STC-NST 31/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 4 năm 2021 2021 Biểu 59 5461/STC-NST 31/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 2021 Biểu 59 3873/STC-NST 08/10/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III  năm 2021 2021 Biểu 60 3873/STC-NST 08/10/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021 Biểu 61 3873/STC-NST 08/10/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2021 2021 Biểu 61 2274/STC-NST 25/06/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II  năm 2021 2021 Biểu 60 2274/STC-NST 25/06/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2021 2021 Biểu 59 2274/STC-NST 25/06/2021 Quyết định
File Excel
File Word
1  Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 61 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
2  Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 60 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 59 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
15 Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu 61 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
14
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020
2020 Biểu 60 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
13 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu 59 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
12

Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 4 năm 2020
2020 Biểu 61 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2020 2020 Biểu 60 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
10 Báo cáo cân đối  ngân sách địa phương Quý 4 năm 2020 2020 Biểu 59 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
9 Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 3 năm 2020 2020 Biểu 61 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
8
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2020
2020 Biểu 60 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
7
Báo cáo cân đối  ngân sách địa phương Quý 3 năm 2020
2020 Biểu 59 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
6
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2020
2020 Biểu 61 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2020 2020 Biểu 60 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2020 2020 Biểu 59 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
3
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 61 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2020 2020 Biểu 60 1093/STC-STC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 59 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word