Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1  Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 61 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
2  Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 60 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2021 2021 Biểu 59 1082/STC-NST 12/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
15 Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu 61 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
14
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020
2020 Biểu 60 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
13 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu 59 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
12

Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 4 năm 2020
2020 Biểu 61 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2020 2020 Biểu 60 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
10 Báo cáo cân đối  ngân sách địa phương Quý 4 năm 2020 2020 Biểu 59 138/STC-NST 15/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
9 Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 3 năm 2020 2020 Biểu 61 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
8
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2020
2020 Biểu 60 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
7
Báo cáo cân đối  ngân sách địa phương Quý 3 năm 2020
2020 Biểu 59 3750/STC-NST 10/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
6
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2020
2020 Biểu 61 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2020 2020 Biểu 60 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2020 2020 Biểu 59 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
3
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 61 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2020 2020 Biểu 60 1093/STC-STC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 59 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
9 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 61 3718/STC-NST 14/10/2019 Quyết định
File Excel
File Word
8 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 60 3718/STC-NST 14/10/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 3718/STC-NST 14/10/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 61 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 60 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 61 707/STC-NST 25/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 60 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 61 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 60 4709/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
10 Báo cáo cân đối địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 59 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word