Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh 2019 Biểu 1-12 8988/TTr-UBND 26/11/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
2020 Biểu 33 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2
Báo cáo cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020
2020 Biểu 34 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Biểu 35 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020
2020 Biểu 36 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5 Dự toán chi ngân sách cấp tinh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu 37 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020
2020 Biểu 38 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7 Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 (Cấp tỉnh) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu 39 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020 Biểu 40 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020
2020 Biểu 40 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 42 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 43 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020


2020 Biểu 44 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

           
2020 Biểu 45 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word