Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 59 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
2 Báo cáo thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 60 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
3 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 61 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 59 2140/STC-NST 13/07/2018 Quyết định
File Excel
5 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 60 2140/STC-NST 13/07/2018 Quyết định
File Excel
6 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 61 2140/STC-NST 13/07/2019 Quyết định
File Excel
7 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 59 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
8 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 60 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
9 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 61 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
10 Báo cáo cân đối địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 59 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
11 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 60 4709/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
12 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 61 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 60 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
3 Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 61 707/STC-NST 25/03/2019 Quyết định
File Excel
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 60 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
6 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 61 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel