Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022
2022 Biểu 47 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2022 Biểu 54 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022

2022 Biểu 50 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022
2022 Biểu 51 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 52 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 53 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 55 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 56 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2022 Biểu 46 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022
2022 Biểu 48 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 Biểu 49 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2022 Biểu 57 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022
2022 Biểu 58 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
1
Báo cáo danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021
2021 Biểu 58 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo dự toán chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2021 Biểu 57 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2021 Biểu 56 88STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 2021 Biểu 55 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
5
Báo cáo tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021

2021 Biểu 54 88/STC-NSt 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 Biểu 53 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
7
Báo cáo dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021
2021 Biểu 52 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
8 2021 Biểu 51 88/STC_NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
9
Báo cáo dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021
2021 Biểu 50 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
10 Báo cáo chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 Biểu 49 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Biểu 48 88/STC-NST 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
12 Báo cáo cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2021 Biểu 47 88/TTR-UBND 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
13
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2021
2021 Biểu 46 88/TT-STC 12/01/2021 Quyết định
File Excel
File Word
13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020 Biểu 58 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 Biểu 57 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
11 Dự toán chi bổ ung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 56 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020

2020 Biểu 55 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word