Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 61 765/TTR-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 60 765/TTR-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2022 2022 Biểu 59 765/TTr-STC 14/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2020 tỉnh Nghệ An 2022 Phụ lục 01 1011/STC-NST 31/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2022 Biểu 34 9127a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022
2022 Biểu 47 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2022 Biểu 62 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020
2022 Biểu 63 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020
2022 Biểu 64 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020
2022 Biểu 66 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2022 Biểu 65 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020
2022 Biểu 67 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2022 Biểu 68 63/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2022 Biểu 54 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022

2022 Biểu 50 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022
2022 Biểu 51 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 52 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 53 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 55 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 56 65/NQ-HĐND 09/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2022
2022 Biểu 33 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

2022 Biểu 35 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2022
2022 Biểu 36 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022

2022 Biểu 37 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2022 Biểu 38 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 Biểu 39 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
2022 Biểu 40 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

2022 Biểu 41 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 42 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022
2022 Biểu 43 9217a/TTr-UBND 26/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word