Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 59 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 60 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 61 268/TB-UBND 24/04/2018 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 59 2140/STC-NST 13/07/2018 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 60 2140/STC-NST 13/07/2018 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu 61 2140/STC-NST 13/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 59 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
File Word
8 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 60 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
File Word
9 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018 2018 Biểu 61 3115/STC-NST 01/10/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh 2019 Biểu 1-12 8988/TTr-UBND 26/11/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Nghị quyết điều chỉnh quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An 2016 Phụ lục 1, 2, 3 21/Q-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
10 Báo cáo cân đối địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 59 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
2 Nghị quyết quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu 1-8 23/NQ-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
11 Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 60 4709/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
12 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2018 2018 Biểu 61 4079/STC-NST 14/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
4 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2017 2017 Biểu 1-7 22/NQ-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh)

2016 Phụ lục 1, 2, 3, 4 572/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nghệ An 2019 Phụ lục 1-7 571/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017, quyết toán NSNN năm 2017 tỉnh Nghệ An 2017 Biểu 1-8 573/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 60 707/STC-NST 22/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu 61 707/STC-NST 25/03/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018 2018 Biểu 1-3 6239/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 2019 Biểu 1-7 5599/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022  2019 Biểu 1-13 2389/STC-NST 15/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 60 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo tình hình chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 61 2331/STC-NST 16/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu 59 3718/STC-NST 14/10/2019 Quyết định
File Excel
File Word