STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
6
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2020
2020 Biểu 61 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
5 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2020 2020 Biểu 60 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2020 2020 Biểu 59 2300/STC-NST 13/07/2020 Quyết định
File Excel
File Word
3
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 61 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2020 2020 Biểu 60 1093/STC-STC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020
2020 Biểu 59 1093/STC-BC 15/04/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4

Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

2020 Biểu 1-22 5299/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 2020 Biểu 1-22 26/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020 Biểu 58 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 Biểu 57 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
11 Dự toán chi bổ ung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020
2020 Biểu 56 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020

2020 Biểu 55 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020

2020 Biểu 54 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu 53 33/NQQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020 Biểu 52 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 Biểu 51 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020 Biểu 50 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi  ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020
2020 Biểu 49 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3

Dự toán thu ngân sách nhà nước  năm 2020

2020 Biểu 48 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 Biểu 47 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1
Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
2020 Biểu 46 33/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
7

Báo cáo quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018


2018 Biểu 68 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
6 Báo cáo quyết toán bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 Biểu 67 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
5
Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
2018 Biểu 66 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
4 Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
2018 Biểu 65 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
2018 Biểu 64 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu 63 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu 62 32/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

           
2020 Biểu 45 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word
12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020


2020 Biểu 44 8458/TTr-UBND 28/11/2019 Quyết định
File Excel
File Word