STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 2021 Biểu 1 56/NQ-HĐND 09/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
6 v/v giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Nguồn ngân sách địa phương) 2021 Biểu 1-2 4699/QĐ-UBND 13/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word
5 v/v giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C 2021 20/2020/NQ-HĐND 13/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word
V/V Kế hoạch đầu tư công năm 2021 2021 Biểu 1-5 40/2020/NQ-HĐND 13/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word
4

Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

2020 Biểu 1-22 5299/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
3 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 2020 Biểu 1-22 26/NQ-HĐND 12/12/2019 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 2019 Biểu 1-7 5599/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018 2018 Biểu 1-3 6239/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định
File Excel
File Word