STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2020 tỉnh Nghệ An 2022 Phụ lục 01 1011/STC-NST 31/03/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Thông báo Công bố thông tin về Kế hoạch vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2021 Biểu 1 5467/TB-STC 31/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo về tình hình thực hiện kiến nghị KTNN về NSĐP tỉnh Nghệ An các năm từ 2012-2019 2021 Biểu 1 72/STC-NST 11/01/2022 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo Tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 tỉnh Nghệ An 2021 Biểu 1 18/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn Ngân sách địa phương 2021 Biểu 1 55/NQ-HĐHD 09/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 2021 Biểu 1 56/NQ-HDND 09/12/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 2021 648/BC-UBND 11/11/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 2021 38/NQ-HĐND 13/08/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 2020 707/TTR-KBNN 08/10/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 2021 Biểu 1-8 5678/BTC-ĐT 31/05/2021 Quyết định
File Excel
File Word
v/v cho ý kiến đối với Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An 2021 20/NQ-HĐND 13/05/2021 Quyết định
File Excel
File Word
1 Báo cáo cập nhật, bổ sung Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 tỉnh Nghệ An 2021 Phụ biểu 1-5 249/BC-UBND 05/05/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2019 tỉnh Nghệ An 2021 Biểu 1-2 1323/STC-NST 27/04/2021 Quyết định
File Excel
File Word
Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị KTNN tỉnh Nghệ An các năm từ 2012 đến năm 2018 2020 Phụ lục 1 3916/STC-NST 28/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
Công bố thông tin về Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021 2021 5088/STC-NST 30/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word