Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An (02/11/2017 08:21 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 827/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2928/UBND-KT ngày 28/4/2017 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Tài chính đã tổ chức hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc ngành lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của các đơn vị đề xuất, Sở Tài chính đang tổng hợp, rà soát và thống nhất với các Sở, ban, ngành để tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực như Thông tin, truyền thông và báo chí; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động, thương binh và xã hội; Tư pháp cho phù hợp. Riêng đối với lĩnh vực còn lại: Văn hóa, thể thao và du lịch; Khoa học và công nghệ; Xây dựng; Tài nguyên môi trường, Tài chính… sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục của địa phương cho phù hợp.

Đối với công tác xây dựng các văn bản về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực do tỉnh quản lý; Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, hiện nay các Sở, ban, ngành triển khai còn chậm hoặc chưa triển khai thực hiện.

Về phân loại và giao quyền tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020, phê duyệt phương án và giao quyền tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế đủ điều kiện. Trong tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh được giao quyền tự chủ tài chính, có 31 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (chiếm 16%); có 70 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (chiếm 36%) và 93 đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên, (chiếm 48%).  

Tại quyết định nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo đúng chế độ quy định hiện hành. Đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại và các đơn vị đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (hoặc đủ điều kiện chuyển đổi thành Doanh nghiệp, Công ty cổ phần) thì xây dựng đề án, phương án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, quyết định mức độ tự chủ cho đơn vị trước thời hạn đối với trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của đơn vị có biến động làm tăng mức độ tự chủ tài chính hoặc điều chỉnh theo quy định mới của Chính phủ./.

Tin: Phòng Hành chính sự nghiệp

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu