Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2018, chuyển nguồn NSNN năm 2018 sang 2019 (27/12/2018 05:29 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  4271/STC-NST

Nghệ An, ngày 27 tháng 12  năm 2018

V/v hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2018, chuyển nguồn NSNN năm 2018 sang 2019

 

 

       

    Kính gửi: - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

   - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 

Công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018, xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính sau:

-       Công văn số 15861/BTC-KBNN ngày 19/12/2018 về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên Tabmis;

-       Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau;

 Các văn bản nêu trên đã được Sở Tài chính đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại đây; đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cập nhật để triển khai và thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định.

Đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- KBNN tỉnh (để p/hợp);

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Lưu: VT, NST.                    

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu