Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn 4075/STC-NST về việc tham gia, góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2019 (14/12/2018 08:14 AM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

      SỞ TÀI CHÍNH

       

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        

                        Số:  4075  /STC-NST                                                        Nghệ An, ngày  14  tháng 12 năm 2018

            v/v tham gia, góp ý dự thảo quyết định

      Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2019

 

 

Kính gửi:

                 - Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

             - Các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ;

- Ban Dân tộc; Thanh tra Tỉnh;

- BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An;  

- Cục Thuế, Cục Hải quan Nghệ An.

               

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Sở Tài chính được giao dự thảo quyết định của UBND tỉnh về Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019.

Để hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 12, Sở Tài chính xin ý kiến góp ý của các ngành, các cấp, các đơn vị bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp vào dự thảo (Tài liệu xin ý kiến tải tại đây) và gửi bản cứng về Sở Tài chính (bản mềm theo địa chỉ hungstcna@gmail.com) trước ngày 19/12/2018 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.        

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn (để phối hợp);

- Lưu: VT, NST.

 

(Đã ký)

 

Phạm Chí Kiên 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu