Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn 4511/STC-NST v/v xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2020
Công văn 2492/STC-NST về việc báo cáo nhu cầu tiền lương theo NĐ 38/2019/NĐ-CP và NĐ số 44/2019/NĐ-CP năm 2019
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Công văn 1177/STC-NST về việc tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết
Công văn 753/STC-VP ngày 22/3/2019 về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Báo cáo tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách 2011 - 2020
Hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2018, chuyển nguồn NSNN năm 2018 sang 2019

Công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018, xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính 

Công văn 4075/STC-NST về việc tham gia, góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2019
Công văn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2018
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu