Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2018, chuyển nguồn NSNN năm 2018 sang 2019

Công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018, xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính 

Công văn 4075/STC-NST về việc tham gia, góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2019
Công văn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2018
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021
Công văn 1845/STC-NST về việc cung cấp số liệu dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021
Công văn 616/STC-NST của Sở Tài chính về việc hướng dẫn triển khai văn bản mới của Bộ Tài chính
Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bản tỉnh Nghệ An thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương
       Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bản tỉnh Nghệ An thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương. 
Công văn hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2017, nhập dự toán năm 2018 trên TABMIS
V/v hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2017, nhập dự toán năm 2018 trên TABMIS
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 8623/UBND - TM ngày 06/11/2017 về việc ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu