Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn 1224/STC-NST về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết
Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước
Hướng dẫn chế độ chính sách liên quan đến dịch Covid-19
Công văn 4511/STC-NST v/v xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2020
Công văn 2492/STC-NST về việc báo cáo nhu cầu tiền lương theo NĐ 38/2019/NĐ-CP và NĐ số 44/2019/NĐ-CP năm 2019
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Công văn 1177/STC-NST về việc tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết
Công văn 753/STC-VP ngày 22/3/2019 về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu