Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn 1211/STC-NST ngày 18/4/2022 v/v báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của các chương trình, dự án, phi dự án viện trợ thuộc nguồn thu của NSĐP

Thực hiện Công văn số 225/VPUB-KT ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Công văn 34/STC-NST ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc thông báo lãi suất tham chiếu mới đối với các khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Công văn 5321/STC-NST ngày 28/12/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2021, chuyển nguồn NSNN năm 2021 sang 2022
Công văn 5064/STC-TTR về việc báo cáo ĐGS Quốc hội về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021
Công văn 4953/STC-NST về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cơ chế quản lý, điều hành NSNN năm 2022
Công văn 3653/STC-NST về việc nội dung xây dựng dự toán năm 2022
Công văn 3538/STC-HCSN về việc Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết
Công văn 3147/STC-VP về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công văn 3096/STC-NST về việc rà soát báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2021
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu