Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công bố tỷ lệ Chính phủ cho các địa phương vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ năm 2021
Ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Tài chính giữ nguyên tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại Quyết định số 1164/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 cho năm 2021. Như vậy, trong năm 2021, tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ vay lại Chính phủ là 50% vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương
Ngày 29/01/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1011/BTC-QLN về việc triển khai sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu Quản lý nợ chính quyền địa phương do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại là đơn vị quản trị hệ thống.
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH ngày 11/112020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng vốn vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ ngân sách 2020, chuyển nguồn NSNN năm 2020 sang 2021

Công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020, xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2020 sang năm 2021, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách được thực hiện theo đúng quy định

Báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020
Thực hiện Công văn số 8677/UBND-KT ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trì, tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2020 theo Công văn số 14846/BTC-NSNN ngày 02/12/2020 của Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
       Thực hiện Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thông báo về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 Ngân hàng Phát triển của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã thông báo về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi mới của 6 Ngân hàng Phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Triển khai Công văn số 5743/KBNN-KTNN ngày 13/10/2020 của Kho bạc nhà nước hướng dẫn bổ sung các nội dung liên quan đến công tác kế toán dự toán và lệnh chi tiền NSTW và NSĐP
Triển khai các Nghị định của Chính phủ: số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu