Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Tin học - Văn phòng
Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Mua hóa đơn lẻ (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Mua quyển hóa đơn (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc ( Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục tiêu hủy tài sản công (Ban hành tại Quyết định 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục thanh lý tài sản công (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục điều chuyển tài sản công (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Quản lý Giá và Công sản
Thủ tục mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (Ban hành tại Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Quản lý Giá và Công sản
<<   <  1  >  >>