văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
19/2020/TT-BTC 31/03/2020 Sửa đổi, bổ sung Một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Tải về
11/2020/NĐ-CP 20/01/2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước Tải về
2404/BTC-HCSN 04/03/2020 v/v Hướng dẫn xây dựng dự toán, sư dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Tải về
93/2019/TT-BTC 31/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Tải về
17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019 Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu Tải về
32/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Tải về
02/2019/TT-BTC 14/01/2019 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính Tải về
54/2018/TT-BTC 06/08/2018 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 Tải về
129/2017/TT-BTC 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên Tải về
830/BTC-KBNN 22/01/2018 v/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung của mục lục NSNN Tải về
17809/BTC-KBNN 29/12/2017 Về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới Tải về
17676/BTC-KBNN 28/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS Tải về
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 v/v hướng dẫn chuyền nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm Tải về
Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Tải về
69/2017/TT-BTC 07/07/2017 Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm Tải về
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Tải về
7078/BTC-KBNN 30/05/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Tải về
58/2017/TT-BTC 13/06/2017 Thông tư Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi,vùng đặc biệt khó khăn Tải về
6695/BT-KBNN 23/05/2017 v/v Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis Tải về
343/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách Tải về